m4

คำถาม สำหรับม.4ครั้งที่3

posted on 19 Jan 2010 17:06 by pojjamansk in m4
ภัยที่คุกคามสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่ร้ายแรงที่สุดในความคิดของนักเรียนคือเรื่องใด?

คำถาม สำหรับม.4ครั้งที่2

posted on 19 Jan 2010 17:05 by pojjamansk in m4
นักเรียนรู้สึกอย่างไรต่อพระราชดำรัส"ความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุข"

คำถาม สำหรับม.4ครั้งที่1

posted on 19 Jan 2010 17:02 by pojjamansk in m4

ครูจะอ่านภายในวันที่ 29 ม.ค.53

     ทำไมคนไทยรักในหลวง? บรรยายมาคนละไม่เกิน 10 บรรทัด