มรดกโลกคืออะไร
               มรดกโลก คือ สถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโก (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาขาติ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต

        มรดกโลกในดานประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ที่มีอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีดังนี้

  1. นครวัด หรือ เมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา
  2. ปราสาทเขาพระวิหาร เป็นปราสาทหินที่อยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก พื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่าง