มรดกโลกคืออะไร
               มรดกโลก คือ สถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโก (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาขาติ) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต

        มรดกโลกในดานประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ที่มีอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีดังนี้

 1. นครวัด หรือ เมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา
 2. ปราสาทเขาพระวิหาร เป็นปราสาทหินที่อยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก พื้นที่ทับซ้อนชายแดนไทย-กัมพูชา ระหว่างอำเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร ของกัมพูชา และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
 3. หลวงพระบาง ประเทศลาว เมืองนี้เป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้าง ตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักร ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองซวา (ออกเสียงว่า ซัว) และเมื่อ พ.ศ. 1300 ขุนลอ ซึ่งถือเป็น ปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่ว่าเชียงทอง 
 4. ปราสาทหินวัดพูและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงในแขวงจำปาสัก คือแหล่งมรดกโลกของประเทศลาว
 5. รัฐมะละกา เป็นรัฐทางตอนใต้ในประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา ตรงข้ามกับเกาะสุมาตรา รัฐมะละกาเป็นหนึ่งในสองรัฐของมาเลเซียที่ไม่มีเจ้าผู้ครองรัฐเป็นประมุข แต่มีผู้ว่าราชการรัฐแทน  มะละกามีประวัติศาสตร์ที่เกื่ยวกับกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติและศาสนา ทำให้ปัจจุบันมะละกาเป็นรัฐที่มีวัฒนธรรมผสมผสาน
 6. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย  ได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ "เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร " ประเทศไทย (2534)
 7. อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกภายใต้ชื่อ "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร" ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 เมื่อปี พ.ศ. 2534
 8. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี  ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิตและสร้างสังคม-วัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน
 9. เมืองเว้ตั้งอยู่ในเวียดนามตอนกลาง ริมฝั่งแม่น้ำหอม ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำคือที่ตั้งของพระราชวัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์ โบราณสถานและวัดสำคัญส่วนใหญ่ในเมืองเว้จะตั้งอยู่ในบริเวณนี้
 10. เมืองฮอยอัน (2543) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในสมัยของอาณาจักรจามปา บริเวณนี้เคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำทูโบน ซึ่งมีชื่อว่า ไฮโฟ โดยเป็นศูนย์กลางทางการค้าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มีชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานและค้าขายในเมืองนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และอินเดีย
 11. ปราสาทหมีเซิน เป็นโบราณสถานในจังหวัดกว๋างนาม ภาคกลางของประเทศเวียดนาม สร้างด้วยศิลปะจามโบราณในสมัยศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้เป็นศาสนสถาน ได้จัดให้เป็นแหล่งมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อ พ.ศ.2542
 12. ป้อมปราการหลวงแห่งเมืองทางลอง - ฮานอย  ประเทศเวียดนาม (2553) เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 โดยราชวงศ์ลีเวียด แสดงอิสรภาพที่มีต่อชาวจีนของชาวไดเวียด พระราชวังนี้เป็นศูนย์กลางอำนาจทางการเมือง การศาสนามากว่า 13 ศตวรรษต่อเนื่องโดยตลอด
 13. มหาสถูปบุโรพุทโธ หรือ บรมพุทโธ  ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา  สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร เป็นสถูปแบบมหายานมีการแกะสลักอย่างสวยงาม
 14. ปรัมบานัน คือวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในเขตชวากลาง ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตาไปทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร ตัววัดนั้นสร้างขื้นเมื่อราวปี พ.ศ. 1390  ปรัมบานันเป็นกลุ่มวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ประดับตกแต่งด้วยรูปสลักจากเรื่องรามเกียรติ์
 15. แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซังงีรัน ประเทศอินโดนีเซียคือแหล่งขุดค้นมนุษย์ชวา ค้นพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2479 ถือว่าเป็นแหล่งขุดค้นที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งต่อการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ ครื่งหนึ่งของซากฟอสซิลมนุษย์โบราณจากทั่วโลกได้รับการค้นพบที่นี่ ประกอบด้วยฟอสซิล ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 1 ล้าน 5 แสนปีมาแล้ว
 16. นครประวัติศาสตร์วีกัน  ประเทศฟิลิปินสฺ เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อคริสตศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองที่เป็นตัวอย่างของการวางผังเมืองแบบสเปนที่ดีที่สุดในเอเชีย สถาปัตยกรรมของเมืองได้รับอิทธิพลจากหลายที่ในฟิลิปินส์ จีน และยุโรป ก่อให้เกิดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่พบที่อื่น
 17. โบสถ์ยุคบารอคแห่งฟิลิปปินส์   ซึ่งโบสถ์เหล่านี้นอกจากจะแสดงถึงการเข้ามาของศาสนาคริสต์ในฟิลิปปินส์แล้ว ยังถือเป็นศูนย์กลางอำนาจของสเปนในภูมิภาคนี้อีกด้วย โบสถ์เหล่านี้ได้รับการยกย่องในด้านสถาปัตยกรรมด้วยศิลปะแบบบารอคของยุโรปที่สร้างสรรค์ด้วยช่างชาวจีนและฟิลิปปินส์

         มีแหล่งโบราณสถานที่น่าสนใจ แม้ว่าจะไม่ได้เป็นมรดกโลก เพราะอาจมีปัญหาทางการเมือง หรือ  สาธารณูปโภคอื่น ๆ แต่ก็กล่าวได้ว่า มีความสำคัญมิใช่น้อย ไดแก่

       เจดีย์ชเวดากอง   นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 โดยชาวมอญ  พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระเจ้าพินยาอู ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตร ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 แผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆ เรื่อยมาทำให้พระเจดีย์ได้รับความเสียหาย และเมื่อปี พ.ศ. 2311 (ในสมัยกรุงธนบุรี) ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนัก ทำให้ยอดของพระเจดีย์หักถล่มลง

Comment

Comment:

Tweet

Professional resume writers review will hint you where to buy resume paper in case you are too busy to write a resume, all you have to do is to visit Resumes expert company, view samples of resume writing and our resume writers will be ready to provide you professional CV writing services. Buying resume with us is pretty easy, order resume now and stay satisfied about your future career.

#45 By Visit this website (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-02-19 11:30

Can’t compose well-done curriculum vitae on your own? Writing companies that function on the net will gladly aid you whenever you desire to buy CV writing "perfect-resume.com".

#44 By Internet site (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2013-02-13 17:05

You don’t need to mull over how to write a resume any more. Highly qualified resume writers are closer than you think. Access prime-resume.com in order to go over CV sample or buy resumes. Be positive that you will acquire customized resume services.

#43 By resume writing services (103.7.57.18|91.201.64.16) on 2012-10-09 15:23

We appreciate your time that is why we give constant writing papers online help! All you have to do is press over here and receive excellent help with research paper!

#42 By pay for professional essays (103.7.57.18|31.184.238.21) on 2012-07-09 23:15

Set your own life time easier get the <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> and all you require.

#32 By AdaKNOX26 (91.212.226.143) on 2011-11-17 18:21

ขอบคุณครับ
วิศวินทร์ หมวดมณี เลขที่27 ม109

#31 By วิศวินทร์ หมวดมณี เลขที่27 ม109 (58.64.89.100) on 2011-03-07 19:55

#30 By (125.25.179.178) on 2011-02-26 11:22

ผมได้เจดีย์ชเวดากองครับ ได้ความรู้มากเลย ไม่คิดว่าจะสวยงามขนาดนี้..........

ด.ช.ตรรกย ชูกุล ม.103 เลขที่ 1

#28 By ด.ช.ตรรกย ชูกุล ม.103 เลขที่1 (58.9.222.45) on 2011-02-09 22:53

ขอบคุณมากๆครับ คุณครู ^0^

#27 By ด.ช.ศักดินนท์ ขันเพ็ชร์ ม.106 เลขที่1 (58.9.176.163) on 2011-02-06 17:27

Thx :) ครับ อาจารย์

#26 By สิรภพ กาญจนแสนส่ง ม.101 เลขที่ 5 (223.207.44.6) on 2011-02-06 15:15

รูปคล้ายๆวัดเนี่ย! มีต้นไม้เยอะๆมันคือไร
คำตอบคือ พระราชวังเก่า ใน หลวงพระบาง

#25 By Sagata Gintogi (202.29.83.65) on 2011-02-06 14:12

อาจารย์ ครับ ผมว่าปราสาทเขาพระวิหาร ยังคงไม่ได้เป็นมรดกโลกแน่นอนเลยครับ

เอกพล ตรีมั่นคง
ห้อง 105

#24 By เอกพล ตรีมั่นคง (115.87.130.83) on 2011-02-05 19:55

-ขอบคุณที่ลงข้อมูลให้นะ งับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
ด.ช.ธิติวุฒิ กิจวัชรมงคล
ม.106 เลขที่ 2 double wink

#23 By ด.ช.ธิติวุฒิ กิจวัชรมงคล (111.84.247.153) on 2011-02-05 18:23

ขอบคุณมากเลยครับ
ทีเเรกหาไม่เจอเเต่เม้นที่6ใบ้ก็เลยหาเจอ

#22 By ธนาดล พรสมบูรณ์ศิริ (223.204.155.186) on 2011-02-05 10:51

ขอบคุณมากเลยน๊ะคร๊าบบบบบ
ด.ช. สรวิชญ์ ถาวรวันชัย ม.106 เลขที่ 7big smile

#21 By สรวิชญ์ ถาวรวันชัย (58.9.131.207) on 2011-02-03 14:11

อาจารย์ทำให้ผมทำแบบฝึกหัดได้เยอะเลยbig smile surprised smile

#20 By ด.ช.พรหมพงศ์ ม.101 เลขที่ 37 (61.90.19.17) on 2011-02-01 20:14

#19 By ด.ช.พรหมพงศ์ ม.101 เลขที่ 37 (61.90.19.17) on 2011-02-01 20:12

ขอขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่ทำให้ผมเข้าใจถึงบ้านเชียงยิ่งขึ้นซึ่งน่าสนใจมากจึงศึกษาต่อเเละทราบมาในที่สุดว่าเป็นวัฒนธรรมจากลุงซานประเทศจีนครับขอบคุณครับbig smile big smile big smile

#18 By อรรครัชช ทรีเวดี้ ม.101 เลขที่40 (124.122.64.192) on 2011-02-01 19:54

http://www.google.co.th/images?um=1&hl=th&biw=1003&bih=599&tbs=isch:1&btnG=%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2&aq=f&aqi=g1&oq=&q=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87 สำหรับคนที่ได้รูปเจดีย์ เข้าไปดูครับ เจดีย์ชเวดากอง เปรียบเทียบดู ว่าใช่ไหม (ผมว่าใช่) มีรูปนึง เหมือนเป๊ะเลย sad smile

#17 By Cpt.'Soap' Mactavish 109/23 (118.174.98.63) on 2011-01-31 19:58

ขอบอกเลยว่าเป็นเจดีย์...big smile big smile

#16 By ธิติสรรค์ ศิลปวงษา (110.77.229.254) on 2011-01-30 14:48

ขอบคุณมากๆๆๆครับ อาจารย์

#14 By ด.ช.ณัฐพล พัสระ ม.107 เลขที่ 20 (180.180.100.222) on 2011-01-29 20:30

embarrassed เจดีย์ชเวดากองอยู่ที่ไหนครับembarrassed

#14 By รัชกร ภัคพิสุทธิ์กุล (125.24.11.18) on 2011-01-29 20:30

open-mounthed smile ข้มูลดีมากเลยครับ

#13 By รัชกร ภัคพิสุทธิ์กุล (125.24.11.18) on 2011-01-29 20:26

หาเจอแล้วขอขอบคุณครับ


ด.ช.สุรมาส สุวรรณรัตน์ ม.107 เลขที่19

#12 By (115.87.139.124) on 2011-01-29 17:44

อยู่ที่อินโดนีเซียไง ?

#11 By อจ (180.180.142.224) on 2011-01-29 12:49

รูปรัยอ่าที่มันมีเป็นขั้นบันได เรามิรุอ่าบอกที่ๆ บอกเบอร์มาเบอรัย อ.ช่วยที !!!!! +++

#10 By นามแฝง ม.107 (58.9.192.63) on 2011-01-28 20:48

รัยชานนวัต พิมรัยบ้าป่าวปันยาอ่อน question

#9 By นามแฝง ม.107 (58.9.192.63) on 2011-01-28 20:44

รูปรัยคับจานหาม่ายเจอเย้ย

#8 By นามแฝง ม.107 (58.9.192.63) on 2011-01-28 20:42

อะริกะโตะ(ขอบคุณครับ) (แล้วต่อด้วยคำนับอีกประมาณ3รอบครึ่ง)

ว่าแต่เจดีย์ชเวดากองอะไรเนี่ย เป็นเบอร์ 18รึเปล่าครับembarrassed sad smile

from ชานน วัตนะกุล ม.107 เลขที่15

#7 By Chanon Gundam (58.9.177.221) on 2011-01-25 20:46

ก็ที่แห่งหนึ่ง ที่พวกครูเขาเพิ่มไปดูงานมานี่แหละ

#6 By อจ (180.180.99.201) on 2011-01-25 20:05

หาไม่เจอง่ะ ไอ้รูปคล้ายๆวัดเนี่ย! มีต้นไม้เยอะๆมันคือไรครับ!

#5 By HEM107 (58.11.48.61) on 2011-01-24 20:05

หาไม่เจอ

#4 By napat (58.8.29.210) on 2011-01-24 18:18

หาไม่เจอครับ

#3 By ... (125.25.74.10) on 2011-01-24 16:49

ขอบคุณอาจารย์ที่ปล่อยคะแนนง่ายๆแบบนี้ครับdouble wink

#2 By ด.ช.วิชญ์ยุตม์ สุขแพทย์ ม.102 เลขที่ 34 (125.24.40.196) on 2011-01-22 13:48

ความรูเรื่องนครวัด
โดยเด็กชายกิตติพงศ์ ลิ่มชูเชื้อ ม.101 เลขที่ 11

นครวัด (เขมร: អង្គរវត្ត) เป็นศาสนสถานตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา สร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 โดยเป็นศาสนสถานประจำพระนครของพระองค์ ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิศณุ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศ ตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร

ปราสาทนครวัดได้เริ่มสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่พระวิษณุหรือ พระนารายณ์ ในปี พ.ศ. 1720 ชาวจามได้บุกรุกขอม ทำให้พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ต้องย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองนครหลวง หรือ เสียมราฐ ในปัจจุบัน หลังจากนั้น พระองค์จึงสร้างเมืองนครธม และ ปราสาทบายน ห่างจากปราสาทนครวัดไปทางเหนือ เพื่อเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของชาวขอม

ในปี ค.ศ. 1586 (พ.ศ. 2129) ได้มีนักบวชจากโปรตุเกส นามว่า อันโตนิโอ ดา มักดาเลนา เป็นชาวตะวันตกคนแรกที่ได้ไปเยือนปราสาทนครวัด แต่ที่จะถือว่าเป็นการเปิดประตูให้แก่ปราสาทนครวัดนั้น คือการค้นพบของ อองรี มูโอต์ นักสะสมแมลงและนักสำรวจชาวฝรั่งเศส เมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วมา

ปราสาทนครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างในยุคสิ้นสุดของราชอาณาจักรขะแมร์ โดยมีหินทรายเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก
ปราสาทนครวัดมีขนาดใหญ่มากถึง 200,000 ตารางเมตร ตัวปราสาทสูง 60 เมตร ยาว 100 เมตร และกว้าง 80 เมตร มีแผนผังที่ถือว่าเป็นวิวัฒนาการขั้นสุดยอดของปราสาทขอม มีปราสาท 5 หลังตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติของศูนย์กลางจักรวาล มีกำแพงด้านนอกยาวด้านละ 1.5 กิโลเมตร มีคูน้ำล้อมรอบตามแบบ มหาสมุทรบนสวรรค์ที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

ใช้หินรวม 600,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้แรงงานช้างกว่า 40,000 เชือก และแรงงานคนนับแสนขนหินและชักลากหินมาจากเขาพนมกุเลน ชึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า 50 กิโลเมตร มาสร้าง

ปราสาทนครวัด มีเสา 1,800 ต้น หนักต้นละกว่า 10 ตัน ใช้เวลาสร้างร่วม 100 ปี ใช้ช่างแกะสลัก 5,000 คน และใช้เวลาถึง 40 ปี

หอสูง 60 กว่าเมตรศูนย์กลางของกลุ่มปราสาท อันเปรียบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาลนั้น มีทางเดินขึ้นที่ชันมาก ราว 50 องศา แต่ก็กลับเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยจะต้องปีนขึ้นไปและไต่ลงมา ที่จุดบนสุดของหอนี้จะมองเห็นวิวที่สวยสุดของปราสาทนครวัด


ทางด้านกำแพงชั้นนอกรอบปราสาทนั้น มีความยาวกว่า 800 เมตร มีงานแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อที่สุดก็คือรูปที่เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุเมรุ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง 1,635 นาง ที่ทั้งหมดแต่งกายและทรงผมไม่ซ้ำกันเลย


มีภาพจำหลักหินด้านหนึ่งเป็นภาพกองทัพสยาม ที่ส่งไปช่วยรบกับพวกจามมีอักษรจารึกไว้ว่า “สยำ กุก” ปัจจุบันถูกเอาออกไปแล้วน่าจะหมายถึงกองทัพสยามจากลุ่มแม่น้ำกก คือกำลังที่มาจากเมืองเชียงราย เมืองเชียงแสนหรือจาก[สุพรรณบุรี และคำว่า “ โลว” สันนิษฐานว่าเป็นกองทัพจากเมืองละโว้

#1 By กิตติพงศ์ ลิ่มชูเชื้อ ม.101 เลขที่ 11 (58.9.241.100) on 2011-01-21 17:32