สำหรับ 602  606 โดยเฉพาะ

        จากการศึกษาเรื่องราวของสมัยใหม่ในอารยธรรมตะวันตก จะพบว่ามีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ส่วนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับภูมิหลังของแต่ละประเทศ

       ในอังกฤษ นับว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างค่อยเป็น ค่อยไป บางช่วงของประวัติศาสตร์ก็มีความรุนแรงแทรกอยู่ แต่บรรพบุรุษของเขาก็สามารถแก้ปัญญา ฝ่าวิกฤติมาได้ เราควรรู้เรื่องราวของเขาให้ละเอียด เพื่อจะได้เป็นบทเรียนแก่ประเทศของเรา

       จึงอยากให้พวกเราค้นคว้าสาระข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการประชาธิปไตยในอังกฤษ ตั้งแต่เริ่มแรก จนกระทั้งปัจจุบัน เลือกมา คนละ 1 ข้อมูล อย่าซ้ำกันนะคะ จอคอยอ่าน เสาร์ที่ 21 สค นี้ค่ะ

Comment

Comment:

Tweet

#105 By (202.29.7.204|202.29.7.204) on 2015-04-01 10:01

รีฐสภาจะออกกฏหมายใด หรือ ยกเลิกกฎหมายใดก็ได้ ทุกคนต้องให้ความสนใจ จะเพิกเฉยหรือละเลยไม่ได้ ซึ่งกษัติริย์ไม่มีสิทธิยกเลิกกฏหมายถ้าไม่ผ่านการเห็นชอบจากสภา

#104 By ธนกร แช่มเมืองปัก ม606 เลขที่48 (180.210.216.74) on 2010-08-23 07:50

มีการใช้คำพิพากษาของคดีที่เคยตัดสิน มาตัดสินคดีที่คล้ายกันใหม่ และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน


ถิรเดช เจียรประภาส ม.606 เลขที่ 42

#103 By ถิรเดช เจียรประภาส ม.606 เลขที่ 42 (125.24.42.154) on 2010-08-22 19:41

กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ คือเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร (Unwritten Constitution) ซึ่งหมายถึงหลักการปกครองต่างๆ ไม่ได้อยู่รวมกันเป็นรัฐธรรมนูญเฉพาะ แต่กระจายอยู่ตามกฎหมายต่างๆ และคำพิพากษาต่างๆ รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจนกลายเป็นจารีตประเพณี

#102 By นายอัครวี สุทธิโชติกุล ม.602 เลขที่ 21 (58.9.83.188) on 2010-08-21 20:46

กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ คือเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร (Unwritten Constitution) ซึ่งหมายถึงหลักการปกครองต่างๆ ไม่ได้อยู่รวมกันเป็นรัฐธรรมนูญเฉพาะ แต่กระจายอยู่ตามกฎหมายต่างๆ และคำพิพากษาต่างๆ รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจนกลายเป็นจารีตประเพณี

#101 By นายอัครวี สุทธิโชติกุล ม.602 เลขที่ 21 (58.9.83.188) on 2010-08-21 20:46

อังกฤษเป็นแม่แบบของการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ในสมัยการสร้างรัฐชาติ ค.ศ.1215 ขุนนางบังคับให้กษัตริย์ คือ พระเจ้าจอห์นที่ 5 ทรงยอมรับ กฎบัตรแมกนาคาร์ดา ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ที่อยู่เหนือกฎหมาย นำไปสู่การตั้งรัฐสภา

ซึ่งในศตวรรษที่ 18 สภาขุนนางยังมีอำนาจมากกว่าสภาสามัญ จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐสภา ( ค.ศ.1832-1867 ) มอบสิทธิการเลือกตั้งให้กับสามัญชนมากขึ้น

แต่ในระบอบประชาธิปไตยนั้นก็มีปราชญ์ที่ไม่เห็นด้วยเช่นกัน ขอยกตัวอย่างเช่น อริสโตเติล ซึ่งเขาได้แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แบบ
1. คือปกครองโดยผู้นำเพียงคนเดี่ยว
2. การปกครองโดยคนกลุ่มน้อย
3.การปกครองโดยคนส่วนใหญ่

อริสโตเติลได้จัดแบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็นรูปแบบที่ดีและเลวตามลำดับ และเขาได้พิจารณาว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับการปกครองโดยชนชั้นกลาง
เขาเชื่อว่ารากฐานของระบอบประชาธิปไตยนั้นมาจากเสรีภาพ ซึ่งมีเพียงการปกครองในรูปแบบดังกล่าวเท่านั้นที่พลเมืองสามารถแบ่งปันเสรีภาพร่วมกันได้ ซึ่งเขาก็ได้โต้แย้งว่านี่เป็นวัตถุประสงค์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยทิศทางหลักของเสรีภาพ ประกอบด้วย ภาวะผู้นำและภาวะผู้ตามที่ดี เนื่องจากทุกคนมีความเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเหลื่อมล้ำทางฐานะ ความสามารถ ชาติกำเนิด และสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้

เพราะเหตุนี้จึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสงครามในการเปลี่ยนระบอบประชาธิปไตยในอังกฤษ ซึ่งใช้เวลาเป็น100ปี

ณัฐวัฒน์ วิฑิตวิริยกุล 606 เลขที่ 24

#100 By skywhite{FoLo} on 2010-08-21 08:19

ที่มาของกฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษ

ถึงแม้ว่าอังกฤษจะไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ประมวลกฎหมายทั้งปวงไว้ด้วย กัน แต่กระจัดกระจายอยู่ในรูปแบบกฎหมาย จารีตประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัตินอกจากนี้รัฐธรรมนูญอังกฤษยังมีองค์ประกอบ จากที่มาหลายแหล่ง ซึ่งที่สำคัญๆ ได้แก่
1. กฎหมายที่บัญญัติขึ้น (Statute Law)
2. กฎหมายจารีต (Common Law)
3. ธรรมเนียมปฏิบัติ (Conventions Law)
4. ข้อเขียนที่เชื่อถือได้ (Work of Authority)
5. กฎหมายประชาคมยุโรป (European Community Law)

ภูมิพัฒน์ บุญยกิตานนท์ ม. 602 เลขที่ 25

คนที่ยังไม่โพสเอาหัวข้อย่อยๆมาต่อยอดได้เลยนะ ช่วยเหลือกันๆ^^

#99 By ภูมิพัฒน์ บุญยกิตานนท์ (125.24.28.52) on 2010-08-20 22:14

กฎหมายรัฐธรรมนูญอังกฤษมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ คือ อังกฤษเป็นประเทศเดียวที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์อักษร (Unwritten Constitution) ซึ่งหมายถึง หลักการปกครองต่างๆ ไม่ได้อยู่รวมกันเป็นรัฐธรรมนูญเฉพาะ แต่กระจายอยู่ตามกฎหมายต่างๆ และคำพิพากษาต่างๆ รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติที่ สืบทอดกันมาจนกลายเป็นจารีตประเพณี ดังนั้น จึงมีความยืดหยุ่น สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

#98 By ธนพล ลีลาสถาพรกิจ เลขที่ 22 ม.602 (125.24.27.241) on 2010-08-20 21:33

ฝ่ายตุลาการ

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง โดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี หรือ ประธานสภาขุนนาง

อำนาจของฝ่ายตุลาการในระบอบประชาธิปไตยแบบอังกฤษ มีน้อยกว่าอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร เนื่องจากศาลมีหน้าที่อย่างจำกัดในการตีความพระราชบัญญัติที่ รัฐสภาเป็นผู้ออกไม่มีอำนาจบ่งชี้ว่าพระราชบัญญัติฉบับใดมีลักษณะขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการอำนาจอธิปไตยของรัฐสภา (Sovereignty of Parliament) ที่มีอำนาจสูงสุด

เป็นลักษณะสำคัญของประชาธิปไตยอังกฤษที่ไม่มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเด็ดขาดระหว่างอำนาจนิติบัญญัติ และบริหาร กับ อำนาจตุลาการ

#97 By ปธานิน วีระประทีป ม.606 เลขที่ 25 (27.130.15.248) on 2010-08-20 21:21

สงครามอังกฤษ-เนเธอร์แลนด์ครั้งที่สอง (อังกฤษ: Second Anglo-Dutch War; 4 มีนาคม ค.ศ. 1665 — 31 กรกฎาคม ค.ศ. 1667) เป็นสงครามระหว่างอังกฤษกับ สาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์และราชอาณาจักรเดนมาร์ก-นอร์เวย์ อังกฤษพยายามที่จะลดอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์ในทางการค้า หลังจากที่ได้รับความสำเร็จในระยะต้นของสงครามแต่สงครามมาจบลงด้วยชัยชนะของเนเธอร์แลนด์โดยการลงนามในสนธิสัญญาเบรดา (Treaty of Breda) ในปี ค.ศ. 1667 แต่อังกฤษและฝรั่งเศสไม่พอใจในข้อตกลงซึ่งทำให้เกิดสงครามครั้งต่อไป

ธีรยุทธ ไตรสรณะกุล ม.602 เลขที่ 28

#96 By ธีรยุทธ ไตรสรณะกุล (125.27.171.158) on 2010-08-20 11:05

ตัวอย่างของการแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตยของคนอังกฤษ ที่จะเห็นกันอยู่เป็นประจำก็คือที่บริเวณสวนสาธารณะไฮปาร์ก จะมีสถานที่ที่เรียกว่า สปีกเกอร์คอนเนอร์ (Speaker Conner) ซึ่งในพื้นที่ตรงส่วนนี้ประชาชนทุกคนไม่ว่าชาติใดก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าความคิดเห็นจะเป็นในลักษณะใดก็ตามจะต่อต้านหรือสนับสนุนทุกคนสามารถไปพูดแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระ

นาย วัชชา ศาศะวัตกุล ม.602 เลขที่ 33

#95 By นาย วัชชา ศาศะวัตกุล ม.602 เลขที่ 33 (58.9.112.133) on 2010-08-19 20:51

อังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอะไรกำหนดตายตัวเรื่องการเลือกตั้ง แต่มีธรรมเนียมว่ารัฐสภาจะต้องเลือกตั้งกันอย่างน้อยทุก 5 ปี และคนที่จะสามารถทำการลงคะแนนเลือกตั้งได้ก็ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

พงศ์พิพัฒน์ ขาวฤกษ์ ม.606 เลขที่ 43

#94 By พงศ์พิพัฒน์ ขาวฤกษ์ (112.143.15.17) on 2010-08-18 23:09

สังคมอังกฤษสมัยกลางและเป็น feudalistic militaristic ลำดับชั้นทางสังคมตามที่ดินถือครอง, การป้องกันสังคมคล่องตัวขึ้น แต่เศรษฐกิจและเงินในการเปลี่ยนสถานะของแผ่นดินสูญเสียความแข็งแกร่งมากขึ้น

วัชระชัย ก้างตัน ม.606 เลขที่29
surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile surprised smile

#93 By วัชระชัย ก้างตัน ม.606 เลขที่29 (125.24.47.180) on 2010-08-18 22:50

โห...โพสกันยาวมากคอมเมนต์นึง อย่าไปกันที่คนอื่นมากสิเดี่ยวเพื่อนเขาก็หาไม่ได้หรอกคับ ขอความกรุณาคนที่โพสข้อความใหม่ด้วยนะครับ ขอบคุณsad smile

#92 By Kami on 2010-08-18 22:19

รัฐสภาแรกที่ตั้งขึ้นในอังกฤษตั้งขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่ 3 ในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ในปี ค.ศ. 1265 ไซมอน เดอ มองท์ฟอร์ท เอิร์ลแห่งเลสเตอร์ที่ 6 ผู้เป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้าเฮนรีที่ 3 เรียกประชุมรัฐสภาของผู้สนับสนุนโดยมิได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าเฮนรีล่วงหน้า อัครบาทหลวง, บาทหลวง, หลวงพ่อ, เอิร์ล และบารอนต่างก็ถูกเรียกตัวมาประชุม และอัศวินสองคนจากแต่ละไชร์ (shire) และคหบดีสองคนจากแต่ละโบโรห์ (borough) ระบบการเลือกผู้แทนมาประชุมของมองท์ฟอร์ทเรียกกันว่า ระบบรัฐสภา ค.ศ. 1295 (Model Parliament) และเป็นที่ยอมรับโดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 1
นาย ณฤทธิ์ รัสมีเจริญ ม.602 เลขที่ 16

#91 By (61.90.87.18) on 2010-08-18 21:48

อาจารย์ครับคือว่าวันพุธผมส่งไปแล้วได้เลขที่43 แต่พอมาดูวันพฤหัสบดี ปรากฏว่าหายผมจึงมาทำใหม่ครับ

พระราชบัญญัติสิทธิ พ.ศ. 2232 หรือ พระราชบัญญัติสิทธิ ค.ศ. 1689 ( Bill of Rights 1689) หรือที่มีชื่อเต็มว่า “พระราชบัญญัติประกาศสิทธิและเสรีภาพของพสกนิกรและการตกลงในกิจการที่เกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์” เป็นพระ